Paliwa alternatywne i wykorzystanie surowców wtórnych

 

Paliwo alternatywne i wykorzystywanie surowców wtórnych  to przyszłość światowej gospodarki ze względu na fakt, że zawarta w nich energia może być odzyskana w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliw konwencjonalnych takich jak węgiel, ropa, gaz.

Ilość paliw konwencjonalnych jest bardzo ograniczona  i może się wyczerpać w przeciągu najbliższych kilkudziesięciu lat.

Należy zauważyć, że problem zagospodarowania odpadów jest problem światowym. Ogromne ich ilości zalegają na składowiskach odpadów, a zawarta w nich energia jest bezpowrotnie tracona.

Tylko niektóre kraje z pośród krajów rozwiniętych rozwiązały ten problem w sposób modelowy, wykorzystując dostępne innowacyjne techniki unieszkodliwiania odpadów. Większość krajów europejskich w tym także i Polska nadal zmaga się z wypracowaniem kompleksowego systemu.

W Polsce rocznie powstaje ok 12 mln Mg odpadów komunalnych, z czego ponad 73 % trafia na składowisko odpadów, a zawarta w nich energia jest bezpowrotnie tracona.

Odzysk energetyczny poprzez współspalanie jest prowadzony przez przemysł cementowy od 2000 roku. Szacuje się, że cementownie w Polsce mogą zagospodarować ok 1,2 mln ton rocznie w postaci paliwa alternatywnego.

Obecnie, w cementowni Ożarów  współspala się odpady w postaci paliwa alternatywnego  które zastępują około 50% paliwa konwencjonalnego. Zwiększenie substytucji paliw alternatywnych było możliwe dzięki przeprowadzeniu inwestycji i wybudowaniu bardzo nowoczesnej instalacji do dozowania paliw alternatywnych.

Instalacja paliw alternatywnych.

Należy zauważyć, że tylko paliwo alternatywne o ściśle określonych parametrach mogą być współspalane w piecu do wypału klinkieru. Głównie ze  względu na konieczność utrzymania reżimu technologicznego, spełnienia norm cementowych i dotrzymania standardów emisyjnych. W cementowni Ożarów paliwo podawane jest do kalcynatora oraz do palnika głównego.

Z prowadzonych analiz wynika, że współspalanie paliw alternatywnych spowodowało znaczną redukcję emisji NOx oraz emisji CO2. Jest to ogromna korzyść dla środowiska.

Nasuwa się pytanie dlaczego współspalanie odpadów w piecu do wypału klinkieru jest uważane za bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska?

Przede wszystkim dlatego że w piecu panuje temperatura ok 2000°C, czas przepływu gazów wynosi ponad 6 sekund w zakresie temperatur powyżej 1200 °C, temperatura wsadu piecowego wynosi ok 1450 °C  w strefie spiekania, co więcej związki gazowe takie jak HF, HCl, SO2 są adsorbowane na alkalicznych reagentach. Warto też podkreślić, że powstający popiół w procesie wypału jest całkowicie wykorzystany, gdyż wbudowuje się w strukturę klinkieru, a przez to nie powstają odpady procesowe. Przy współspalaniu odpadów prowadzony jest ciągły monitoring emisji na emitorze głównym. Pozostałe emitory są kontrolowane poprzez prowadzenie pomiarów okresowych.

W Cemencie Ożarów  do produkcji cementu używa się żużla wielkopiecowego, popiołów lotnych oraz gipsu i innych dodatków uszlachetniających. Cement powstaje w wyniku wspólnego przemiału klinkieru z surowcami wtórnymi. Gips  jest najważniejszym dodatkiem, regulującym czasu wiązania cementu.