Zrównoważony rozwój to proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji środowiskowych, ekonomicznych i społecznych.

Idea zrównoważonego rozwoju w spółce Cement Ożarów S.A. jest traktowana jako istotny element strategii przedsiębiorstwa, wiele inicjatyw wykracza ponad wymogi prawne i sięga w sferę innowacji.

Inicjatywa Zrównoważenia Rozwoju Przemysłu Cementowego (CSI) została przyjęta  przez  23 światowych  producentów cementu działających w 100 krajach pod auspicjami Światowej Rada Biznesu  ds. Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz niezależnych udziałowców.

Program zmierza do tworzenia wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska, koncentrując się na ochronie klimatu, zwiększeniu zużycia paliw alternatywnych, prowadzeniu racjonalnej gospodarki surowcami, bezpieczeństwie i zdrowiu pracowników, oraz redukcji emisji i utrzymywaniu dobrych relacji ze społecznością lokalną.

W naszych zakładach wykorzystuje się paliwa alternatywne, biomasę i   surowce wtórne.

Biomasa  z punktu widzenia emisji CO2 jest obojętna dla środowiska. Paliwa alternatywne pozwalają  na osiągnięcie redukcji emisji CO2 i NOx, a także zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów. Wykorzystywanie surowców alternatywnych takich jak kamień wapienny, popiół oraz żużel powoduje zmniejszenie ilości klinkieru używanego w procesie produkcji cementu,  a tym samym proporcjonalnie zmniejszenie emisji CO2 przypadającą na tonę cementu.

 

Warto odnotować, że wytworzony produkt – klinkier – jest neutralny dla środowiska, ponieważ w trakcie jego produkcji nie powstają odpady.

Biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie zużywania się infrastruktury budowlanej wytworzonej z materiałów betonowych  powstają neutralne dla środowiska odpady, można wręcz uznać, że są to materiały nie przyczyniające się w przyszłości do degradacji środowiska, a tym samy spełniają one naczelną zasadę zrównoważonego rozwoju, tj. ich stosowanie nie pogarsza jakości środowiska z punktu widzenia przyszłych pokoleń.

W tym miejscu warto na chwilę zatrzymać się nad problematyką budownictwa drogowego. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju stosowanie cementu jako materiału neutralnego dla środowiska do budowy nawierzchni dróg jest bardziej wskazane niż stosowanie materiałów bitumicznych.

Dla Cementu Ożarów S.A. jednym z podstawowych i kluczowych  elementów zrównoważonego rozwoju jest  bezpieczna praca, a jej przestrzeganie jest obowiązkiem wszystkich osób pracujących w CO S.A., co z dużą starannością wdrażamy we wszystkich spółkach Grupy.
Polityka zdrowia i bezpieczeństwa jest rygorystycznie wdrażana we wszystkich spółkach grupy Grupy CRH i obejmuje:
– wdrożenie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz stały rozwój nad poprawą warunków wpływających na nasze zdrowie i bezpieczeństwo  zgodnie z najlepszymi doświadczeniami branży,
– zapewnienie, że nasi pracownicy i kontrahenci Cementu Ożarów S.A. respektują nasze zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa,
– wymaganie, aby wszyscy nasi pracownicy i podwykonawcy przystępowali do pracy w sposób bezpieczny, zgodnie z wymogami prawa oraz praktykami branży.

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, wielu ludzi ma na myśli przede wszystkim działania podejmowane na rzecz środowiska. Termin ten oznacza jednak nie tylko środowiskowy, ale też społeczny wpływ biznesu na otoczenie.  Tylko wspólne działania pracowników, podwykonawców i dostawców stwarza możliwość skutecznego promowania i rozwoju tej idei. Organizujemy dni otwarte, wspieramy finansowo inicjatywy lokalnej społeczności. Pomagamy studentom i uczniom wpisaniu prac dyplomowych o tematyce szeroko pojętej ochrony środowiska. Umożliwiamy odbywanie praktyk studenckich i staży.

Jesteśmy obecnie świadkami tworzenia się gospodarki niskowęglowej. Myśląc o przyszłości w perspektywie roku 2050, wiemy, że przejście w kierunku bardziej zrównoważonego świata będzie ogromnym wyzwaniem. Proces ten będzie wymagać innowacyjnych rozwiązań i nowego sposobu myślenia, ale również zdefiniuje cały zestaw nowych szans dla przemysłu cementowego.