Poniżej publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania. Prosimy o przesyłanie kolejnych i poruszanie interesujących Państwa zagadnień.

Kontakt : Doradztwo Techniczne

 

CEMENT

Jak w praktyce wykorzystuje się różnice pomiędzy cementami CEM I a CEM II?

Cementy z grupy CEM I, w szczególności CEM I 42,5 i CEM I 52,5 wykorzystywane są w produkcji prefabrykatów, elementów sprężonych, betonów wysokiej wytrzymałości oraz wszędzie tam gdzie istotny jest szybki przyrost wytrzymałości wczesnej. Przy czym mówiąc szybki przyrost wytrzymałości należy rozumieć przyrost w ciągu nie kilku dni (2 do 7 dni) ale w ciągu kilkunastu godzin co umożliwia np. szybkie rozformowanie i transport prefabrykatów, czy też jak najszybsze rozdeskowanie elementów monolitycznych obiektów wykonywanych bezpośrednio na budowie (ścian, stropów).
Cement CEM II jest cementem ogólnego stosowania do różnego rodzaju konstrukcji dla których przyrost wytrzymałości wczesnej nie ma dużego znaczenia. Stosujemy go przy produkcji elementów prefabrykowanych, betonów zwykłych, zapraw. W budownictwie jednorodzinnym cementy CEM II mogą być z powodzeniem wykorzystywane do praktycznie każdego rodzaju robót, przy czym należy pamiętać o wymaganym dłuższym okresie pielęgnacji elementów betonowych.

Jaki popiół jest używany do produkcji cementu ?

Jednym z dodatków stosowanych do produkcji cementów z grupy CEM II jest popiół lotny krzemionkowy, oznaczony na workach z cementem literą V. Powstaje w wyniku spalania węgla w zakładach energetycznych w wyniku procesu oczyszczania gazów spalinowych w elektrofiltrach. Tak uzyskany popiół lotny charakteryzuje się właściwościami pucolanowymi. Zastosowanie tego typu dodatku w cementach przeznaczonych do produkcji betonów i zapraw poprawia ich konsystencję, urabialność, obniża ciepło hydratacji zwiększa szczelność i odporność na agresję chemiczną przy jednoczesnym wydłużeniu procesu wiązania i twardnienia.

Jaka jest różnica pomiędzy cementem CEM I a CEM II ?

Na wstępie należy podkreślić, że cyfry rzymskie I i II nie są oznaczeniami garunku w sensie jakości, czyli CEM II nie jest cementem gorszym jakościowo, jest po prostu cementem o innych właściwościacha sposób oznaczenia wynika z aktualnie obowiązujących norm.
CEM I jest cementem portlandzkim wytworzonym na bazie klinkieru bez dodatków. Charakteryzuje się :
– wysokim przyrostem wytrzymałości wczesnej
– wysokim ciepłem hydratacj
– krótkim czasem wiązania
Cement CEM II jest cementem wieloskładnikowym tzn. zawiera, oprócz klinkieru, inne dodatki jak żużle, popioły lotne. Charakteryzuje się :
– wysoką lub umiarkowaną dynamiką narastania wytrzymałości wczesnej
– umiarkowanym ciepłem hydratacji
– dłuższym czasem wiązania
– niższy skurcz
– wytrzymałość narasta z upływem czasu w sposób bardziej równomierny
– dobrą urabialnością i podwyższoną odpornością korozję chemiczną

Jak oznaczamy cement, co znaczy ciąg znaków po literach CEM?

Sposób znakowania cementu wynika z obowiązującej normy PN-EN 197-1.
Zgodnie z powyższą normą pierwszy człon oznaczenia informuje o rodzaju cementu :
CEM I – cement portlandzki
CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy
CEM III – cement hutniczy
CEM IV – cement pucolanowy
CEM V – cement wieloskładnikowy
Następnie może wystąpić jedna z trzech liter tj. A, B lub C informująca że jest to cement z dodatkami i jednocześnie informująca o ilości zastosowanego dodatku.
O rodzaju dodatku informują litery :
S – oznaczająca żużel wielkopiecowy
V – oznaczająca popiół lotny krzemionkowy
L lub LL – kamień wapienny
Kolejnym elementem oznaczenia są liczby informujące o klasie cementu. Wyróżniamy trzy klasy : 32,5 42,5 52,5.
Klasa cementu to jego wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wyrażona w MPa oznaczona zgodnie z normą PN-EN 196-1.
Litery R i N oznaczają cement o, odpowiednio, wysokiej i normalnej wytrzymałości wczesnej
Mogą też wystąpić ciągi liter :
MSR – średnia odporność na siarczany
HSR – wysoka odporność na siarczany
LH – cement o niskim cieple hydratacji
NA – cement o niskiej zawartości tlenków alkalicznych
Przykładowe oznaczenia cementu :
CEM II / A-V 42,5 N – HSR – cement portlandzki popiołowy o normalnej wytrzymałości wczesnej odporny na siarczany.

 

BETON

Poniżej jakiej temperatury nie powinno się betonować ?

Generalnie przyjmuje się że temperatura otoczenia dla robót polegających na betonowaniu elementów nie powinna być niższa niż +5oC, przy czym znaczenie ma tu :
– wielkość betonowanego elementu
– rodzaj cementu zastosowanego do przygotowania mieszanki betonowej
– zastosowane domieszki
Dostępne na rynku domieszki do betonu pozwalają prowadzić roboty betonowe w obniżonych temperaturach, a temperaturę do jakiej mogą być stosowane określa producent. Należy mieć świadomość, że zastosowanie domieszki nie zwalnia z przestrzegania ogólnych zasad pielęgnacji betonu.

Co to jest beton komórkowy ?

Beton komórkowy jest to materiał budowlany wytwarzany z następujących surowców :
– spoiwa (cement, wapno lub cement+wapno)
– kruszywa (piasek, popiół lotny lub mieszanka popiołu i piasku)
– wody
– dodatktów chemicznych spulchniających i ułatwiających spulchanianie
W zależności od stopnia „spulchnienia” betonu otrzymujemy beton komórkowy o różnych odmianach od 300 do 1000 co oznacza gęstość objętościową produktu. Najpopularniejsze odmiany stosowane w budownictwie jednorodzinnym to odmiana 500 i 600. Głównymi zaletami betonu komórkowego są jego lekkość i dobra izolacyjność cieplna, wadami kruchość i mała odporność na wilgoć, dlatego jego sotosowanie w ścianach piwnic jest możliwe tylko w przypadku wykonanianalezytej izolacji przeciwwilgociowej, w Polsce, w ramach całościowych rozwiązań systemowych.

 

ZAPRAWY BUDOWLANE

Wykonałem posadzkę z zaprawy cementowej i zaczyna „pylić”, czy to wina cementu ?

Przy wykonywaniu tego typu posadzek często dochodzi do zachwiania właściwych proporcji pomiędzy składnikami zaprawy, gdzie istotna jest ilość wody, cementu, kruszywa a także, często pomijana, jakość kruszywa i jego uziarnienie. Piasek o drobnych ziarnach z dużą zawartością frakcji pylastych wymaga zadozowania większej ilości wody i, co ważne, znacznie większej ilości cementu. Niestosowanie się do tych reguł prowadzi do znacznego spadku wytrzymałości, tworzenia się na powierzchni warstwy złuszczającego się zaczynu cementowego i ścierania (pylenia) posadzki.

Co oznaczją litery i cyfry np. M5, M10 w tabelce na workach ?

Podane oznaczenia odnoszą się do klasy zaprawy. Klasę zaprawy oznaczamy literą M i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby. Na worku podawane są proporcje cement-piasek jakie należy zastosować by otrzymać zaprawę o podanej klasie. Zależnie od rodzaju ścian jakie mamy zamiarmurować możemy potrzebować zaprawy o różnej klasie. Informacja jakiego rodzaju ściana i w związku z tym jakiego rodzaju klasa zaprawy jest wymagana powinna być zawarta w projekcie budowlanym.

Czy można stosować Mieszankę Cementową REYMIX do wykonywania posadzek z użyciem miksokreta ?

Mieszanka Cementowa REYMIX jest produktem mającym dość uniwersalne zastosowanie. Stosując Mieszankę Cementową możemy przygotować zaprawy murarskie, beton zwykły, zaprawy tynkarskie, również zaprawy do posadzek wewnątrz pomieszczeń. Użycie Mieszanki do posadzek wykonywanych z użyciem miksokreta jest możliwe i stosowane w praktyce. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że cechy fizyczne tak przygotowanej zaprawy odbiegają od cech typowych zapraw przeznaczonych do tego rodzaju robót. Dlatego zaleca się sprawdzenie czy użyty do wykonania posadzki miksokret „poradzi sobie” z zaprawą o zwiększonej plastyczności i urabialności.

Jaka powinna być grubość spoiny w murze ?

Zbyt gruba spoina w murze zmniejsza jego izolacyjność termiczną a w przypadku większości standardowych elementów ściennych (cegieł, różnego rodzaju pustaków ceramicznych, bloczków betonowych … ) obniża również wytrzymałość na ściskanie. Grubość spoiny w ścianie konstrukcyjnej wynika z zapisów w Polskiej Normie powinna się mieścić w granicach od 8 do 15mm.

Co znaczy murować na cienką spoinę ?

Tradycyjna spoina w ścianie nośnej powinna mieć grubość od 8 do 15mm. W murach murowanych na tzw. cienką spoinę grubość spoiny powinna wynosić od 1 do 3mm. Zaletą takiego sposobu murowania jest przede wszystkim ograniczenie do minimum mostków termicznych. Ważny wtedy jest dobór elementów podwzględem wymiarów. Bloczki lub inne elementy muszą być wykonane z dużą dokładnością i dobierane w trakcie murowania w taki sposób by grubość spoiny nie przekraczała 3mm.

Ile waży 1,0m3 zaprawy budowlanej ?

Ciężar zprawy jest zależny od rodzaju (zaprawa cementowa, cementowo-wapienna …), jednakże możemy przyjyjąć, że 1,0m3 zaprawy po związaniu i stwardnieniu waży około 2000kg.

Dlaczego na murach pojawiają się białe wykwity ?

Powstawanie białych wykwitów ma swoje źródło w reakcjach chemicznych zachodzących w procesie wiązania i twardnienia wszelkiego rodzaju zapraw, do których przygotowania zastosowano cement. W wyniku procesów wiązania wydziela się węglan wapnia który jest widocznyna licach murowanych elementów w postaci białego nalotu. Nalot ten, pod wpływem warunków atmosferycznych i zachodzących reakcji chemicznych, zanika. Proces ten może trwać nawet 3 lata. Głównym powodem powstawania wykwitów są błędy w wykonawstwie.

 

JAK BUDOWAĆ

Co znaczy znak B i znak CE, czy musi być na każdym wyrobie budowlanym ?

Zasady oznakowania wyrobów budowlanych wynikają z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Stwierdza się tam, że wyrób budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo znakiem B.
Znak CE informuje, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną, europejską aprobatą techniczną, krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.
Znak B informuje, że dokonano oceny zgodności wyrobu z Polską Normą nie mającą statusu wycofanej lub krajową aprobatą techniczną.