Witamy na witrynie internetowej Spółki Cement Ożarów S.A. (zwanej dalej „Spółką”).

Jako spółka Grupy CRH poważnie traktujemy ochronę prywatności, i dlatego prezentujemy poniżej nasze oświadczenie o ochronie prywatności, tak aby odwiedzający naszą stronę użytkownicy posiadali bieżącą wiedzę w kwestii informacji, jakie na ich temat zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane, rekomendujemy więc sprawdzanie jego najnowszej wersji.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i na korzystanie z plików „cookie”, zgodnie z opisem znajdującym się poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony internetowej.

Zbierane informacje

W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny możemy zbierać i przechowywać różne informacje na Twój temat. Za jej pośrednictwem (gdy przesyłasz do nas zapytanie dotyczące  produktów  lub usług) zbieramy takie informacje jak:

  • imię i nazwisko,
  • nazwa firmy,
  • adres e-mail.

Zbieramy również informacje o przeglądarce na Twoim komputerze, w tym adres IP komputera i lokalizację użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane przez Ciebie strony internetowe na naszej witrynie internetowej.

Gdy odwiedzasz witrynę internetową

Jeśli odwiedzasz naszą witrynę, możemy zbierać anonimowe informacje na temat gdzie jesteś, jak nawigujesz i jak używasz naszej witryny. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić funkcjonowanie i łatwość obsługi naszej strony oraz umożliwić śledzenie ruchu w witrynie.

Jeśli do nas napiszesz, zadzwonisz lub wyślesz wiadomość e-mail, skorzystamy z tych danych, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i będziemy prowadzić rejestr korespondencji z Tobą.

Udostępnianie informacji

Możemy udostępnić informacje na Twój temat innym podmiotom z Grupy CRH w celu dostarczenia jak najlepszych informacji i usług, o które pytasz , jak również  w celu poprawy jakości naszych usług.

Nie udostępnimy informacji o Tobie  osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub organy władzy.

Bezpieczeństwo i poufność

Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych , dlatego  stosujemy właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa chroniące przed  utratą lub nieautoryzowanym dostępem do Twoich informacji.

Wnioski dotyczące danych osobowych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się jakie informacje posiadamy na Twój temat lub poprosić o ich kopię. Jeśli wyrazisz wolę usunięcia Twoich danych osobowych, wystarczy, że nas o tym powiadomisz. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są niedokładne lub błędne, chętnie je poprawimy.

Jeśli chcesz przesłać wniosek dotyczący dowolnego z powyższych tematów lub jeśli masz pytania dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami dane.osobowe@ozarow.com.pl .

Oświadczenie dotyczące plików „cookie”

Ta strona używa plików „cookie”. Plik cookie to niewielka ilość danych wygenerowanych przez stronę internetową i zapisywana przez przeglądarkę sieci web. Jego celem jest zapamiętanie pewnych informacji na Twój temat, podobnych do pliku z preferencjami/właściwościami tworzonego przez różne aplikację. Pliki cookie mają wiele różnych funkcji. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby prezentować Ci zawartość naszej strony i jej usługi. Pliki „cookie” mogą być „trwałe” i pozostawać na urządzeniu po opuszczeniu strony przez Ciebie lub mogą być „sesyjne”, które  usuwają się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz skorzystać z funkcji ustawień przeglądarki internetowej do zarządzania ustawieniami plików „cookie”, pamiętaj jednak, że na skutek pewnych ustawień  niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą działać nieefektywnie.

Jako spółka CRH, nie będziemy identyfikować Twojej tożsamości jako osoby odwiedzającej naszą witrynę  i nie będziemy używać plików „cookie” do kontaktu z Tobą. Jako spółka CRH zobowiązujemy się do całkowitego poszanowania Twojej prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami w sposób opisany powyżej.


Klauzula informacyjna dla klienta Grupy Ożarów S.A.

Szanowny Kliencie,

Niniejszym informujemy, iż:

- Administratorem Państwa danych osobowych, a także uzyskanych od Państwa danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Państwa firmę lub osób fizycznych wskazanych przez Państwa do kontaktu lub świadczenia usług, takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy (dalej: Dane osobowe) jest: Cement Ożarów S.A. z siedzibą w Warszawie 00-546, ul. Ks.I. Skorupki ( adres do korespondencji: Karsy 77, 27-530 Ożarów), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000038326, NIP 863-000-13-99 (dalej: Administrator).

- Dane kontaktowe Administratora w zakresie związanym z danymi osobowymi to: dane.osobowe@ozarow.com.pl

- Podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych:

a) wyrażona przez Państwa zgoda; albo

b) konieczność wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań przed jej zawarciem; albo

c) konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego.

- Dane osobowe będą lub mogą być przetwarzane w takich celach jak: zawarcie i realizacja łączącej strony umowy, porozumienia albo stosunku prawnego, marketing, dochodzenie i obrona praw oraz roszczeń.

- Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia prawidłowe wykonanie umowy lub łączącego nas stosunku prawnego, a także celów dla których osiągnięcia dane te są przetwarzane.

- Przetwarzanie Danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora osobom trzecim takim jak dostawcy usług lub produktów, audytorzy, doradcy, podmioty świadczące usługi prawne, usługi ochrony, transportowe, kurierskie, pocztowe.

- Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

- Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celu, w jakim są przetwarzane. Administrator będzie przechowywał Dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa lub przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym osiągnięty został cel przetwarzania danych.

- W oparciu o Dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji (profilowania).

- Posiadacie Państwo prawo do: dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.

- Możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna dla Klienta Grupy Ożarów S.A. - Kliknij, aby pobrać.