Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5 N

Cement portlandzki żużlowy, o klasie wytrzymałości 42,5 i normalnej wytrzymałości wczesnej (N), zgodny z normą PN-EN 197-1. Przeznaczony do produkcji betonu towarowego, betonów o specjalistycznym przeznaczeniu oraz prefabrykatów drobno
i wielkowymiarowych.

SKŁAD CHEMICZNYWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Zawartość siarczanów (jako SO3) [%]max. 3,52,90
Zawartość chlorków (jako Cl-) [%]max. 0,100,04
Zawartość alkaliów Na2O eq [%]-0,62
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNEWYMAGANIA wg PN-EN 197-1OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI
Początek czasu wiązania [min]min. 60224
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
po 2 dniachmin. 10,024,7
po 28 dniachod 42,5 do 62,556,2
Zmiana objętości [mm]max. 100,6
Powierzchnia właściwa [cm2/g]-4434


Podane wartości są wartościami średnimi. Wartości te nie są gwarantowane przez producenta, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń.

  CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA

 • normy PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”
 • normy PN-EN 197-2 „Cement – Część 2: Ocena zgodności”

  CHARAKTERYSTYKA

 • Wysoka wytrzymałość normowa (28-dniowa)
 • Wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • Umiarkowane ciepło hydratacji
 • Bardzo dobre parametry reologiczne mieszanki betonowej
 • Wysoka powierzchnia właściwa
 • Możliwość stosowania w podwyższonych temperaturach otoczenia
 • Jasna barwa

  ZASTOSOWANIE

 • Prefabrykaty betonowe zarówno drobnowymiarowe ( w tym elementy wibroprasowane) oraz średnio i wielkowymiarowe
 • Betony towarowe we wszystkich klasach wytrzymałości przewidzianych w normie betonowej PN-EN 206, również z dodatkiem popiołów lotnych
 • Betony na drogowe i mostowe obiekty inżynierskie
 • Beton na nawierzchnie drogowe
 • Beton posadzkowy, beton palowy, beton samozagęszczalny
 • Beton architektoniczny oraz betony barwione
 • Prefabrykaty z betonu – zwłaszcza poddawane obróbce cieplnej
 • Stabilizacje oraz mieszanki związane cementem w budownictwie drogowym

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA

  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – ARCHIWUM